University of Georgia

7:30 Tuesdays

Georgia State University / Georgia Tech

7:30 Thursdays

Kennesaw State University

7:30 Thursdays

Georgia College and State

Coming Spring '18